Kontaktujte nás

Posláním a smyslem auditu je vyjádřit v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetních výkazů zveřejněných vedením účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetních výkazech věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledek hospodaření společnosti v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy.

Za základ úspěchu naší práce považujeme trvalý a úzký kontakt s klientem za účelem získání maximálního množství informací pro posouzení aktuálního stavu, odhalení nedostatků, nesprávností a navržení postupů k jejich odstranění s cílem vydat pozitivní auditorský výrok. Abychom tohoto cíle společně dosáhli, provádíme audit účetní závěrky průběžně tzv. formou průběžných a vnitřních auditů, které se zaměřují na odstranění nedostatků v účetních postupech, oběhu dokladů, vnitřním kontrolním systému, finanční likviditě atd., které vedou k tomu, že zjištěné nedostatky a nesprávnosti jsou průběžně opravovány a úroveň účetnictví tak v průběhu roku neustále vzrůstá.

Více o výhodách služby audit u společnosti Pagina.