Kontaktujte nás

Slovník pojmů

Audit

Posláním a smyslem auditu je vyjádřit v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy názor nezávislé, kvalifikované osoby na věrohodnost účetních výkazů zveřejněných vedením účetní jednotky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetních výkazech věrně zobrazují stav majetku a závazků, finanční situace a výsledku hospodaření společnosti v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy.

Za základ úspěchu naší práce považujeme trvalý a úzký kontakt s klientem za účelem získání maximálního množství informací pro posouzení aktuálního stavu, odhalení nedostatků, nesprávností a navržení postupů k jejich odstranění s cílem vydat pozitivní auditorský výrok. Abychom tohoto cíle společně dosáhli, provádíme audit účetní závěrky průběžně tzv. formou průběžných a vnitřních auditů, které se zaměřují na odstranění nedostatků v účetních postupech, oběhu dokladů, vnitřním kontrolním systému, finanční likviditě atd., které vedou k tomu, že zjištěné nedostatky a nesprávnosti jsou průběžně opravovány a úroveň účetnictví tak v průběhu roku neustále vzrůstá.

Statutární audit

Statutární audit je prováděn u klientů, u nichž povinnost ověření účetní závěrky auditorem vyplývá ze zákona nebo u klientů, kteří chtějí získat nezávislý pohled na své účetnictví a na vykázané výsledky ve svých finančních výkazech. V průběhu statutárního auditu ověřujeme účetní závěrku klienta k poslednímu dni účetního období.

Výstupem statutárního auditu je „Zpráva auditora o ověření účetní závěrky“, která obsahuje výrok auditora a případně dopis pro vedení společnosti, ve kterém je klient upozorněn na zjištěné nedostatky, které se nepodařilo v průběhu auditu odstranit a je navrženo řešení pro jejich odstranění v následujícím období.

Průběžný audit

Průběžný audit, jako první fáze statutárního auditu, má za cíl porozumět činnosti klienta ve všech oblastech jeho činnosti, analyzovat interní kontrolní systém, identifikovat klíčové oblasti auditu a vyhodnotit případná rizika.

Individuálně dle specifických rysů klienta provádíme při průběžném auditu kontrolu prvotních dokladů, jejich obsah a především jejich zaúčtování.

Na závěr průběžného auditu jsou předloženy upozornění na nedostatky a návrhy řešení, které jsou obsaženy v dopise pro vedení společnosti. Tyto by měly být odstraněny do ukončení statutárního auditu.