Kontaktujte nás

Informace v oblasti daní v souvislosti s koronavirem (COVID-19)

Zde naleznete informace v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným v důsledku šíření koronaviru, které se týkají oblasti přijatých opatření a možných postupů na území České republiky.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Na základě účinnosti zákona č. 386/2020 Sb. se ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později, tj. u nichž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání od 31. března 2020. Lze podat žádost o vrácení uhrazené daně. Více info zde a zde. Zároveň prodloužen tzv. časový test z 5 na 10 let pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení (u nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021).

 

Kompenzační bonus

nová žádost o kompenzační bonus zde (za podzim 2020 – pro případy, ve kterých byl výkon činnosti zakázán nebo omezen, resp. převažující, tj. nadpoloviční část příjmů, kompletní informace zde a zde)

žádost pro společníky s.r.o. a informace Finanční správy zde

žádost pro OSVČ zde

žádost pro dohodáře zde

zákon ve znění novely č. 262/2020 Sb. dostupný např. na www.zakonyprolidi.cz – vybrat znění od 2.6.2020 zde

 

Antivirus C – pojistné

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen 2020 – více info zde

 

Pracovní desatero

informace MPSV zde

 

Karanténa

Pozor, zda je zaměstnanec opravdu v karatnéně (tj. dle rozhodnutí hygienické stanice) nebo sice je na karanténě, ale pracuje formou home-office – pak mu totiž náleží mzda. Při karanténě platí prvních 14 dní zaměstnavatel, od 15. dne sociální správa.

informace MPSV zde

 

Program antivirus

Příspěvky na mzdové náklady zaměstnavatelů v důsledku překážek v práci, o které by mělo být možné žádat na začátku dubna zpětně za měsíc březen nebo jeho část. Bude možné žádat elektronicky a dávky bude vyplácet úřad práce. Dosud zveřejněné podmínky:

základní info MPSV zde a zde, manuál zde a žádost lze vyplnit zde

instrukce náměstkyně pro řízení sekce zaměstnanosti – instrukce_program_Antivirus

 

Ošetřovné

Ošetřovné bude možné pobírat na dítě do 13 let po celou dobu uzavření škol a jiných dětských zařízení nebo na osobu s postižením, a to bez věkového omezení (alespoň prvního stupně) po dobu uzavření některých sociálních služeb pro hendikepované po dobu mimořádných opatření. Dávka bude vyplácena ve standardní výši 60 % redukovaného vyměřovacího základu zaměstnance. OSVČ, které budou mít také nárok na ošetřovné (ve výši 424 Kč/den), bude dle dohody vlády spadat pod program Ministerstva průmyslu a obchodu, nemají se proto obracet a nic zasílat na ČSSZ! Finanční podpora se bude vyplácet zpětně, tedy za uplynulý kalendářní měsíc.

tisková zpráva MPSV zde a dále zde + informace MPO (pro OSVČ) zde, zde a dále zde vč. online formuláře zde

nejčastější chyby zde

zvýšení ošetřovného zde

Formuláře ošetřovného, které vydávají školy/školky se připojují k Výkazu péče o dítě.

Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení – tiskopis

Tiskopis k potvrzení doby trvání OČR za daný měsíc kterým se potvrzuje za zaměstnance /str.1/  i zaměstnavatele /str.2/ doba, kterou zaměstnanec strávil ošetřováním člena rodiny v rámci opatření uzavření škol. Tento tiskopis je potřeba vyplnit za každý měsíc, který trvá OČR. Zasílá se spolu s rozhodnutím školy.

 

lex covid justice

zákon č. 191/2020 Sb.

tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti zde

soubor opatření Ministerstva spravedlnosti, která řeší funkční období členů orgánů a prodloužení lhůt pro svolání valných hromad či členských schůzí právnických osob, jako jsou např. obchodní společnosti či družstva z důvodu projednání řádné účetní závěrky, a to o 3 měsíce ode dne skončení mimořádných opatření

 

Úlevy v daňové oblasti:

 • prominutí pokut a úroků z prodlení při podání daňového přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 a 2 daňového řádu (kromě vybraných subjektů, které mají příslušný specializovaný finanční úřad) za podmínky, že dojde k úhradě daně do 18. srpna 2020
 • prominutí sankcí při podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, jehož lhůta podání je v období od 31. března 2020 do 30. listopadu 2020 a bude podáno a daň nebo záloha na tuto daň budou uhrazeny nejpozději do 31. prosince 2020
 • prominutí správních poplatků za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)
 • prominutí sankcí spojených s podáním oznámení osvobozeného příjmu, za podmínky, že bude oznámení podáno nejpozději 18. srpna 2020
 • plošné prominutí pokut a úroků z prodlení při podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob a vyúčtování srážkové daně do 1. července 2020 (bude-li ale podáno 2.7. pokuta bude vyměřena za celé období, tj. od dubna v případě neprodloužení lhůty ze zákona nebo daňovým poradcem)
 • plošně prominuty červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob
 • plošné prominutí sankcí při podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, pokud bude za období od 31. března 2020 do 31. července 2020 podáno a daň nebo záloha na tuto daň budou uhrazeny nejpozději do 31. srpna 2020
 • automatické prominutí pokuty ve výši 1 000 Kč u kontrolního hlášení podaného pozdě v období od 1. března do 31. července 2020
 • lze žádat individuálně o prominutí příslušenství, posečkání nebo splátkování daně
 • plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července 2020
 • pozastavena povinnost evidence tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců
 • plošné prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklého na zálohách daně silniční za zdaňovací období roku 2020 splatných do 15. 4. 2020 a do 15. 7. 2020, pokud k úhradě těchto záloh dojde nejpozději 15. října 2020
 • jednorázová podpora OSVČ neboli tzv. kompenzační bonus za období od 12. března do 30. dubna 2020 ve výši 500 korun denně, částka za plný počet dnů tedy činí 25 000 Kč – více zde a žádost zde lze podat až do 29. června 2020
 • podpora pro společníky s.r.o. za období od 12. března do 8. června 2020 ve výši 500 korun denně, částka za plný počet dnů tedy činí 44 500 Kč více zde a žádost zde
 • pokračování kompenzačního bonusu za období od 1. května do 8. června 2020 ve výši 500 korun denně, tj. max. 19 500 Kč – žádost zde lze podat od 7. května více zde
 • možnost uplatnění daňové ztráty zpětně tzv. carry loss back

tiskové zprávy MFČR zde a zde

 

Úlevy v oblasti zdravotního a důchodového pojištění OSVČ

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do 3. 8. 2020.

OSVČ bude odpuštěno půlroční pojištění ve výši minimálních záloh. Zálohy na pojistné na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení za období březen až srpen 2020 nemusí být hrazeny v této výši:

 • zdravotní pojištění 6 x 2 352 = 14 112,- Kč
 • sociální pojištění 6 x 2 544 = 15 264,- Kč, resp. o 6 x 1 018 Kč = 6 108,- Kč, pokud jde o činnost vedlejší

Celkem tedy 29 376 Kč, resp. až 20 220 Kč pokud jde o činnost „vedlejší“. Tato úspora se projeví ve vyúčtování záloh při podání Přehledů za rok 2020, které budou OSVČ podávat v dubnu 2021.

Informace k zálohám MPO zde, ČSSZ zde a VZP zde

 

Práva a povinnosti za nouzového stavu

Manuál pro občany z Ministerstva zdravotnictví zde

 

Další zajímavé odkazy

Průběžně aktualizovaná mapa stupňů pohotovosti okresů v ČR zde

Průběžně aktualizované informace Ministerstva práce a sociálních věcí ke koronaviru zde

Průběžně aktualizované informace MPSV pro OSVČ zde

Průběžně aktualizované informace Ministerstva průmyslu a obchodu zde

Průběžně aktualizované informace Ministerstva financí zde

Průběžně aktualizované informace finanční správy zde

Průběžně aktualizované informace VZP pro plátce zde

Průběžně aktualizované informace Hospodářské komory České republiky zde

Průběžně aktualizované informace České televize zde

 

holubova.cz – Koronada tipy:

https://holubova.cz/cs/blog

 

pravovrousce.cz – vzory smluv a dokumentů:

https://pravovrousce.cz/

 

Články

Odpovědnost státu za škodu způsobenou opatřeními přijatými v boji s koronavirem – článek ©EPRAVO.CZ:

https://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-statu-za-skodu-zpusobenou-opatrenimi-prijatymi-v-boji-s-koronavirem-110841.html JUDr. Vladimír Janošek. www.epravo.cz [online]. Praha. 2020 [cit. 2020-03-20]. 

 

Povaha překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v souvislosti preventivními opatřeními přijatými vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 – článek ©EPRAVO.CZ:

https://www.epravo.cz/top/clanky/povaha-prekazek-v-praci-na-strane-zamestnavatele-vzniklych-v-souvislosti-preventivnimi-opatrenimi-prijatymi-vladou-proti-sireni-koronaviru-sars-cov-2-110843.html JUDr. Jan Špaček. www.epravo.cz [online]. Praha. 2020 [cit. 2020-03-20].